F4Star (F☆☆☆☆) คือมาตรฐานการควบคุมปริมาณสารพิษที่ปนเปื้อนในตัวสินค้า  เป็นมาตรฐานที่ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆโดยให้ความสำคัญไปที่สารฟอร์มัลดิไฮด์ (Formaldehyde)   

สารฟอร์มัลดิไฮด์ (Formaldehyde) ถือเป็นสารเคมีที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลายอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์, อุตสาหกรรมหนัง, วงการแพทย์และอื่น ๆ แต่สารฟอร์มัลดิไฮด์ก็มีอันตรายเช่นกัน ไอของฟอร์มัลดีไฮด์จะระคายตา จมูก และผิวหนัง ทำให้เป็นแผลหรือถึงขั้นตาบอด ถ้าสูดดมเข้าไปมาก ๆ จะอันตรายต่อปอดและระบบทางเดินหายใจ อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นหลายชั่วโมงหลังจากได้รับสารโดยไม่มีอาการเจ็บปวดเลยก็ได้  แต่หากได้รับปริมาณน้อยเป็นเวลานาน จะมีอาการไอและหายใจติดขัดเพราะหลอดลมอักเสบ หรือกรณีสะสมไปนาน ๆก็อาจก่อให้เกิดมะเร็งได้

การกำหนดค่าของสารฟอร์มัลดิไฮด์ (Formaldehyde) สำหรับมาตรฐาน F4Star (F☆☆☆☆) มีดังนี้ 
• ค่าเฉลี่ยของสารฟอร์มัลดิไฮด์ (Formaldehyde) ที่ปนเปื้อนต้องอยู่ที่ 0.3 mg/L
• ค่าสูงสุดของสารฟอร์มัลดิไฮด์ (Formaldehyde) ที่ปนเปื้อนได้คือ 0.4 mg/L

เมื่อเทียบมาตรฐาน F4Star ของญี่ปุ่นกับมาตรฐานของทางยุโรปแล้ว    มาตรฐาน F4Star (F☆☆☆☆) เทียบเท่ากับ Super E0  ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่ควบคุมการปนเปื้อนสารฟอร์มัลดิไฮด์ (Formaldehyde) ที่เข้มงวดที่สุดตอนนี้